X

Privacy Policy

Le Moïse hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Le Moïse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Le Moïse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Binnen Le Moïse maken we onderscheid in de volgende 2 doelgroepen:

 1. Leveranciers;
 2. Geregistreerde personen voor de nieuwsbrief.

Binnen Le Moïse kennen wij de volgende vormen van gegevensverwerking:

 • Registratie van contactgegevens leveranciers, visitekaartjes met gegevens en contact gegevens toe gestuurd via de mail.
 • Registratie personen voor nieuwsbrief in Outlook.

1 Verwerking van Leveranciers gegevens

Persoonsgegevens van contactpersonen leveranciers worden door Le Moïse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Kunnen onderhouden van contact over bestellingen;
 • Afstemming over eventueel contract.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Visitekaartje contactpersoon of toegestuurde contactgegevens per mail.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Le Moïse de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Naam Bedrijf
 • Adres Bedrijf;
 • Woonplaats Bedrijf;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Le Moïse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2 Verwerking van afnemers nieuwsbrief

Persoonsgegevens van contactpersonen leveranciers worden door Le Moïse verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Mailingen over uitverkoop, aanbiedingen etc.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldkaart

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Le Moïse de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Le Moïse opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Totdat U aangeeft geen mailingen meer wenst te ontvangen.

3 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het versturen van de email.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

4 Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6 Bewaartermijn

Le Moïse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Le Moïse van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze administratieve systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

11 Contactgegevens

Le Moïse
Adres: Kerkstraat 68, 1211 CL Hilversum
Email: teamlemoise@lemoise.nl

Maandag 13.00 tot 18.00
Dinsdag 10.00 tot 18.00
Woensdag 10.00 tot 18.00
Donderdag 10.00 tot 18.00
  19.00 tot 21.00
Vrijdag 10.00 tot 18.00
Zaterdag 10.00 tot 17.00
Zondag 12.00 tot 17.00

Vragen?

 • Heeft u vragen bel ons gerust:
 • 035 - 624 05 18
 • Of stuur een mail naar:
 • Le Moïse